Agenda Ledenvergadering Swift ’64 voetbal op woensdag 24 april 2019
Aanvang: 20:00 uur
Lokatie: kantine Swift’64 Voetbal

 1. Opening door de voorzitters Swift’64 voetbal: Niels Krol, Anco van der Velde

 2. Mededelingen
  – wijziging statuten en huishoudelijk reglement omnivereniging definitief

 3. Verslag van de algemene ledenvergadering 18 april 2018
  – ter vaststelling

 4. (Sociaal) jaarverslag
  – Na bespreking vaststellen.

 5. Experiment ‘Brainstormavond’ – toelichting Niels
  – overzicht van de punten die die avond naar voren kwamen
  – wat gaat er met die punten gebeuren?

 6. Financieel verslag 2018-2019 en
  – toelichting penningmeester
  – decharge bestuur voor gevoerd beleid

 7. Begroting 2019-2020
  – voorstel contributie 2018-2019: ter vaststelling
  – voorstel prijzen kantine: ter vaststelling
  – vaststellen begroting

 8. Ledenraad omnivereniging
  – vaststellen afvaardiging

 9. Bestuur:
  – rooster van aftreden, wie is herkiesbaar
  – vaststellen bestuur 2019-2020

 10. Rondvraag

 11. Sluiting