Het afgelopen half jaar is er binnen Swift 64 afdeling voetbal hard gewerkt aan de realisatie van een tribune bij het hoofdveld maar ook aan allerlei randvoorwaarden die hier bij komen kijken.

Wat is de aanleiding

Het ledenaantal is in de volledige breedte toegenomen en inmiddels gestegen tot boven de 500 leden. Dit zorgt ervoor dat ook de toeloop vanuit alle geledingen van de maatschappij groter is geworden. Voetbal is een familieaangelegenheid geworden.  Het is voor de Swifterbanters een uitje geworden, een ontmoetingsplek waar van jong tot oud aan de activiteiten deel wordt genomen maar ook om te komen kijken naar kinderen en kleinkinderen of gewoon, om elkaar te ontmoeten in gezelschap van andere mensen.

Toegevoegde waarde leveren

Het bestuur heeft geconstateerd dat dit vraagt om aanpassingen in de faciliterende zin.  Er is door een brede groep vrijwilligers hard gewerkt aan het vernieuwen van de kantine en het interieur. Dit zal de komende tijd verder haar invulling krijgen door het verbeteren van de opslagcapaciteit voor de materialen van de diverse gebruikers die van het terrein en de gebouwen gebruik maken. Naast afdeling voetbal, die verantwoordelijk is voor het beheer, zijn er ook andere afdelingen van Swift die gebruik maken van de faciliteiten. Daarnaast maakt de kinderopvang gebruik van de kantine. Ook voor deze groep zijn de huidige aanpassingen een verbetering.

Een nieuwe tribune

Bij Swift 64 afdeling voetbal is de wens ontstaan om de sociale functie die men kan vervullen voor de gehele bevolking van Swifterbant verder uit te bouwen door ervoor te zorgen dat het voor iedereen aantrekkelijk wordt om naar het voetbalterrein te komen. Swift 64 afdeling voetbal wil medebewoners uit hun isolement halen, eenzame mensen motiveren om naar de wedstrijden te komen en te profiteren van de gezelligheid rond de velden en in de kantine. Er is inmiddels een begin gemaakt met het uitwerken van deze plannen. Een commissie met de naam “De tribune commissie”, waarin mensen zitten uit de diverse geledingen van de vereniging en samenwerken aan dit plan. Ook het bestuur is direct betrokken. Binnen deze plannen is er een ontwerp gemaakt voor een kleine tribune waar de bezoekers droog en uit de wind en op een degelijke stoel kunnen zitten. Daarnaast wordt er in de kantine ruimte gecreëerd waar deze senioren voor, tijdens en na de wedstrijden bijeen kunnen komen.  Al deze plannen worden door de tribune commissie samen en in nauw overleg met de diverse betrokkenen binnen de vereniging, zoals de kantine commissie, het klussenteam, de sponsorcommissie, de technische commissie en het bestuur stap voor stap ontwikkeld. 

Waar komt de tribune 

De tribune commissie heeft veel tijd gestoken in het afstemmen met alle betrokken voor het vaststellen van de juiste plaats van de tribune. De volgende afwegingen hebben een rol gespeeld.

 • Langs welk veld moet de tribune komen, afstand tot de kantine
 • Wat zijn de voetbaltechnische wensen, wat voor eisen heeft de KNVB
 • Op welke plaats, en vanaf welke hoogte kunnen de supporters maximaal gebruik maken van de tribune zonder dat andere bezoekers en gebruikers er hinder van ondervinden
 • De weersinvloeden zoals de windrichting en de stand van de zon
 • Toegankelijkheid voor scootmobiels en andere hulpmiddelen voor mensen die slecht ter been zijn
 • Hoe groot moet de tribune worden, uitbreidingsmogelijkheden in de toekomst
 • Toegankelijkheid voor de machines die het onderhoud van het terrein verzorgen
 • Financiële afwegingen

De volgende fase

Door de commissie is een stuk opgesteld wat inmiddels ook met de Gemeente is besproken. De vergunning is aangevraagd en na de zomervakantie zal het voorstel door de politiek worden behandeld. Want we hebben financiële hulp nodig.  Dit soort plannen kan de afdeling niet zelf betalen. De kernactiviteit is voetbal dus wordt er ook naar andere financiële middelen gezocht.

Wat is gedaan en wat moet er nog gebeuren:

 • Via fondswerving, zoals de clubactie van de Rabobank, komt er een (kleine) bijdrage binnen die besteed wordt aan dit project.
 • Binnenkort wordt er voor de leden een sponsorloop georganiseerd waardoor een substantieel deel binnen kan komen.
 • Het bestuur heeft aangegeven dat de tribune in het komende jaar prioriteit krijgt en dat uit eigen middelen een deel beschikbaar wordt gesteld.
 • Dit project heeft een sociaal karakter wat de saamhorigheid van de bevolking in Swifterbant kan verbeteren. Er wordt een ontmoetingsplek gecreëerd die voor iedereen toegankelijk is. Vandaar dat de tribune commissie verwacht dat de plaatselijke overheid dit plan omarmt en dit financieel zal ondersteunen.
 • Er worden sponsoren gezocht ter ondersteuning van dit project. Geopperd is om de stoeltjes symbolisch te verkopen, de zijkanten en de achterkant te benutten voor sponsordoeleinden.

Op 22 september wordt de sponsorloop georganiseerd.

Er gaar dus nogal wat gebeuren en daarbij hebben we alle leden hard nodig. Er is volop vertrouwen dat dit gaat lukken.  We snappen met z’n allen dat Swift meer is dan alleen voetbal. De verbondenheid met de club is groot. De wedstrijden worden goed bezocht en ook na de wedstrijd is het supergezellig in de kantine.

Binnenkort, bij de opening van het nieuwe voetbalseizoen op 22 september wordt de sponsorloop georganiseerd. Wij vragen iedereen hier alvast over na te denken.  Natuurlijk gaan we allemaal mee lopen maar wie kan ik vragen om te sponseren?  Over de details horen jullie binnenkort meer.

Swift 64 afdeling voetbal in haar nieuwe rol

Swift 64 afdeling voetbal staat aan het begin van de volgende fase. Het kan doorgroeien tot een vereniging die samen met de gehele bevolking invulling kan geven aan haar kernactiviteiten maar daarnaast in het verlengde hiervan evenementen organiseren die voor een breder publiek aantrekkelijk zijn.

Als er vragen zijn hoor wij het graag. De tribune commissie.
Karin Hofstede, Rob de Vries, Joop Overvest, Kees ten Cate, Jan Griekspoor en Jacob Eising